*Historik

*Stadgar

*Styrelse

NORDANSTIGS BYGD- OCH SLÄKTBAND

---------

Om föreningen -

En presentation

---------

Historik:

Föreningen bildades 1994 och har till ändamål att främja släkt- och lokalhistorisk forskning med anknytning till Nordanstigs kommun. Närvarande vid den första träffen var Jan Wadin, Bergsjö; Ellen och Holger Nordström, Gnarp; Hedvig Olsson, Hälsingtuna; Jan Wallin, Hudiksvall; samt Britta Olsson, Linnéa Söderström och Karin Larsson, samtliga Jättendal. Under det första året tillkom Sture Larsson, Ilsbo, som styrelseledamot. Vid 1994 års utgång hade föreningen 76 medlemmar, att jämföras med 335 år 2004.

Medlemsutveckling 1984-2011!

 

Stadgar:

Föreningens stadgar, antagna 1994-05-03:

1 Namn

Föreningens namn är Nordanstigs Bygd- och Släktband. Föreningen har sitt säte i Nordanstigs kommun.

2 Ändamål

Föreningen, som är en ideell förening, har till ändamål att främja släkt- och lokalhistorisk forskning och dokumentation med anknytning till Nordanstigs kommun.

3 Medlemskap

Varje fysisk person, som stödjer ovan nämnda ändamål, äger rätt att vara medlem. Varje person äger en röst.

4 Verksamhet

Föreningens verksamhet utövas genom

  • årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ
  • styrelsen, som är föreningens verkställande organ och bevakar föreningens intressen och även kan verka genom utskott.

5 Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande och minst fyra ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer. Styrelsen, som sammanträder på ordförandens kallelse, får ej fatta beslut om ej minst halva antalet ledamöter, inklusive ordförande eller vice ordförande, är närvarande.

6 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Räkenskaper, protokoll och årsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

7 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålles årligen senast under februari månad. Extra årsmöte hålles när styrelsen, revisorerna eller minst en femtedel av medlemmarna kräver det.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1.      Årsmötets öppnande

2.     Val av ordförande för årsmötet

3.     Val av sekreterare för årsmötet

4.     Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte årsmötets ordförande justera årsmötets protokoll

5.     Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst

6.     Fastställande av dagordning

7.     Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse

8.     Föredragande av revisorernas berättelse

9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.   Fastställande av medlemsavgift

11.    Fastställande av verksamhetsplan och budget

12.   Behandling av förslag som inkommit till årsmötet

13.   Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

14.   Val av ledamöter i styrelsen

15.   Val av suppleanter till styrelsen

16.   Val av ordförande för föreningen

17.   Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

18.   Fastställande av antal ledamöter i valberedning

19.   Val av valberedning och sammankallande i densamma

20.  Övriga ärenden

21.   Mötets avslutande

Motioner och förslag till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Kallelse och föredragningslista till årsmöte och extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet. Vid extra årsmöte får endast förekomma ärenden som angivits i kallelsen.

8 Omröstning

Beslut fattas genom enkel majoritet. Val förrättas med slutna sedlar om så yrkas, men annars, liksom vid all omröstning i andra frågor, öppet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som ordföranden biträder.

9 Stadgeändring

Ändring av, eller tillägg till, dessa stadgar skall beslutas av ordinarie årsmöte. För beslut därom fordras minst två tredjedelar av angivna röster.

10 Upplösning

För upplösning av föreningen fordras beslut därom av två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst tre fjärdedelar av angivna röster. I händelse av upplösning skall föreningens samlingar antingen överlämnas till sammanslutning med likartat ändamål, bibliotek eller arkiv. Eventuellt befintliga medel disponeras enligt sista årsmötets beslut.

 

 

Styrelse för år 2017:

Ordförande: Bertil Sundin, Gnarp (IT)

Vice ordförande: Åke Wiman, Hudiksvall

Kassör: Maj-Britt Johansson, Stocka

Sekreterare: Camilla Eriksson Uddén, Ilsbo

Ledamot: Jan Wallin, Hudiksvall (Pressreferent)

Ledamot: Elisabeth Hayden, Harmånger

Ledamot: Åke Norberg, Hassela

Ledamot: Ellinor Johansson (Redaktör, tillsammans med
Camilla Eriksson Uddén och Katarina Lindberg)

Ledamot: Katarina Lindberg, Harmånger

 

Suppleant: Stefan Sundin Bromhed, Hudiksvall

Suppleant: Karl-Erik Nordlund, Gnarp

Suppleant: Agneta Iveslätt Bohman, Hassela

 

 

Uppdaterad 2017-05-07