*Historik

*Stadgar

*Styrelse

NORDANSTIGS BYGD- OCH SLÄKTBAND

---------

Om föreningen -

En presentation

---------

Historik:

Föreningen bildades 1994 och har till ändamål att främja släkt- och lokalhistorisk forskning med anknytning till Nordanstigs kommun. Närvarande vid den första träffen var Jan Wadin, Bergsjö; Ellen och Holger Nordström, Gnarp; Hedvig Olsson, Hälsingtuna; Jan Wallin, Hudiksvall; samt Britta Olsson, Linnéa Söderström och Karin Larsson, samtliga Jättendal. Under det första året tillkom Sture Larsson, Ilsbo, som styrelseledamot. Vid 1994 års utgång hade föreningen 76 medlemmar, att jämföras med 335 år 2004. De senaste åren har föreningen legat på omkring 240 i medlemsantal.

Stadgar:

Föreningens stadgar, antagna 1994-05-03:

1 Namn

Föreningens namn är Nordanstigs Bygd- och Släktband. Föreningen har sitt säte i Nordanstigs kommun.

2 Ändamål

Föreningen, som är en ideell förening, har till ändamål att främja släkt- och lokalhistorisk forskning och dokumentation med anknytning till Nordanstigs kommun.

3 Medlemskap

Varje fysisk person, som stödjer ovan nämnda ändamål, äger rätt att vara medlem. Varje person äger en röst.

4 Verksamhet

Föreningens verksamhet utövas genom

  • årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ
  • styrelsen, som är föreningens verkställande organ och bevakar föreningens intressen och även kan verka genom utskott.

5 Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande och minst fyra ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer. Styrelsen, som sammanträder på ordförandens kallelse, får ej fatta beslut om ej minst halva antalet ledamöter, inklusive ordförande eller vice ordförande, är närvarande.

6 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Räkenskaper, protokoll och årsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

7 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålles årligen senast under februari månad. Extra årsmöte hålles när styrelsen, revisorerna eller minst en femtedel av medlemmarna kräver det.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

§  1.       Mötets öppnande.

§  2.      Val av ordförande för mötet.

§  3.      Val av sekreterare för mötet.

§  4.      Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.

§  5.      Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

§  6.      Fastställande av föredragningslistan.

§  7.      Styrelsens verksamhetsberättelse, Föredragning av kassarapport och resultatrapport.

§  8.      Revisorernas berättelse.        

§  9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10.      Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.

§ 11.       Diskussion om verksamhetsplan. Fastställande av budget.

§ 12.      Behandling av förslag som inkommit till årsmötet

§ 13.      Val av föreningens ordförande för kommande år.

§ 14.      Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.

§ 15.      Val av styrelseledamöter på 2 år.

§ 16.      Val av tre suppleanter på ett år.

§ 17.      Val av två revisorer på ett år och val av två revisorssuppleanter på ett år.

§ 18.      Fastställande av antal ledamöter i valberedningen.

§ 19.      Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande.

§ 20.     Övriga ärenden.

§ 21.      Mötets avslutande.

Motioner och förslag till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Kallelse och föredragningslista till årsmöte och extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet. Vid extra årsmöte får endast förekomma ärenden som angivits i kallelsen.

8 Omröstning

Beslut fattas genom enkel majoritet. Val förrättas med slutna sedlar om så yrkas, men annars, liksom vid all omröstning i andra frågor, öppet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som ordföranden biträder.

9 Stadgeändring

Ändring av, eller tillägg till, dessa stadgar skall beslutas av ordinarie årsmöte. För beslut därom fordras minst två tredjedelar av angivna röster.

10 Upplösning

För upplösning av föreningen fordras beslut därom av två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst tre fjärdedelar av angivna röster. I händelse av upplösning skall föreningens samlingar antingen överlämnas till sammanslutning med likartat ändamål, bibliotek eller arkiv. Eventuellt befintliga medel disponeras enligt sista årsmötets beslut.

 

 

Styrelse för år 2021:

Ordförande: Bertil Sundin, Gnarp

Vice ordförande: Katarina Lindberg, Harmånger

Kassör: Elisabet Hayden, Hudiksvall

Sekreterare: Camilla Eriksson Uddén, Ilsbo

Ledamot: Jan Wallin, Hudiksvall (Pressreferent)

Ledamot: Stefan Sundin Bromhed, Hudiksvall

Ledamot: Åke Norberg, Hassela

Ledamot: Ellinor Johansson (Redaktör, tillsammans med
Camilla Eriksson Uddén och Katarina Lindberg)

Ledamot: Bodil Östman, Gnarp

 Suppleanter:

Ulrika Selinder, Bergsjö
Agneta Iveslätt Bohman, Hassela
Ewa Berglund, Stockholm/Gnarp

 

 

Uppdaterad 2021-09-05